Pikkupurren pedagoginen suunnitelma 2019 – 2020

Päiväkoti Pikkupursi Oy on Suomen adventtikirkon omistama, kristillistä varhaiskasvatusta tarjoava päiväkoti. Päiväkoti Pikkupurren pedagoginen suunnitelma perustuu niin valtakunnalliseen kuin Tampereen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan. Päiväkoti Pikkupurren pedagogiseen suunnitelmaan ovat saaneet vaikuttaa huoltajat kevään 2019 arvioinnin kautta sekä vanhempainilloissa syksyllä 2019. Lapset ovat vaikuttaneet toimintamme suunnitteluun niin kevään 2019 ryhmäarvioinneissa kuin syksyn 2019 lasten kokouksissa tai pienryhmäsuunnitteluissa.

 

Yleistä

Päiväkoti Pikkupursi avasi ovensa elokuussa 2015 kahden ryhmän voimin. Päiväkodin laajennusosan otettiin käyttöön syksyllä 2018. Laajennusosassa toimii kaksi ryhmää, lukuvuonna 2019–2020 päiväkotiperheemme nuorimmat, 1-3-vuotiaat Kultahiput sekä 3-4 vuotiaat Helmet. Vanhemmalla puolella toimivat kaksi pääosin viisivuotiaista koostuvaa ryhmää, Aarteet ja Timantit. Esiopetusikäisten esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta järjestetään tänä vuonna Majakkatalolla. Majakkatalo sijaitsee n. 50 metrin päässä päiväkotirakennuksesta. Päiväkodissamme on varhaiskasvatuspaikka 64 lapselle.

Pikkupurren aukioloajat määräytyvät asiakkaiden hoidontarpeiden mukaan. Ennen klo 7.30 olemme auki vain varausten mukaisesti, samoin klo 16.30 jälkeen. Hoitoajat sovitaan hoitosopimusta laadittaessa yhteistyössä huoltajien kanssa. Sovittuja hoitoaikoja ei voi ilman erillistä sopimusta muuttaa, koska henkilöstö on paikalla varattujen hoitoaikojen mukaisesti. Esimerkiksi usean lapsen tullessa hoitoon ennen sovittua aikaa voi syntyä turvattomia tilanteita, jossa lain määrittelemät suhdeluvut ylittyvät.

 

 
Kultahiput (1–3-vuotiaat), paikka 12 lapselle

045 156 2660

Saila Leinonen, varhaiskasvatuksen opettaja
Maarit Mattila, varhaiskasvatuksen hoitaja
Susanna Syrjä, varhaiskasvatuksen hoitaja

 
Helmet (3–4-vuotiaat), paikka 20 lapselle

040 591 4638

Marja Hautala, varhaiskasvatuksen opettaja
Hanna Salonen, varhaiskasvatuksen opettaja
Tanja Rannikko, varhaiskasvatuksen hoitaja

 
Aarteet (5-vuotiaat), paikkoja vain 14 lapselle

040 591 4538

Eija Laine, varhaiskasvatuksen opettaja
Heini Vairela, varhaiskasvatuksen hoitaja

 
Timantit (5-vuotiaat), paikka 14 lapselle

040 263 4455

Samuli Visto, varhaiskasvatuksen opettaja ja toiminnanjohtaja (vastuullaan kiinteistöön ja turvallisuuteen liittyvät asiat)
Sonja Kajava, varhaiskasvatuksen hoitaja

 
Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus, paikka 14 lapselle

040 849 1220

Riika Pappinen, varhaiskasvatuksen opettaja ja päiväkodin johtaja
Virpi-Marja Palokallio, varhaiskasvatuksen opettaja
Johanna Leppänen, aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori sekä ohjaaja

 
Osoite

Päiväkoti Pikkupursi
Ketarantie 4 D
33680 Tampere
riika.pappinen@pikkupursi.fi

 
Päiväkoti Pikkupursi Oy:n hallitus

Kalervo Aromäki, puheenjohtaja
Merja Kinnunen, sihteeri
Kimmo Ilola, toimitusjohtaja
Riitta Laaksonen
Jenni Virolainen
Riika Pappinen

 

Yhteistyö ja yhteydenpito

Päivittäinen kanssakäyminen toimii yhteistyön perustana. Ryhmien ilmoitustauluilta löytyy viikko- ja päiväkohtaista infoa ja oppimistavoitteita sekä dokumentointia kuvin ja kertomuksin. Ryhmät toimittavat myös kuukausikirjeitä koteihin menneestä ja tulevasta. Kotisivut esittelevät toimintaamme kiinnostuneille. Päiväkodilla on myös omat Facebook- sekä Instagram- sivut, joiden kautta pääsee kurkistamaan hieman arkeemme. Kotisivujen päivityksestä vastaa varhaiskasvatuksen hoitaja Maarit Mattila.
Huoltajat ja lapset ovat arvoineen ja ehdotuksineen osa suunnitteluamme, toteutustamme ja arviointiamme. Vanhempainillassa syksyllä luodaan yhdessä tulevan vuoden suunnitelmia. Syksyllä yhdessä huoltajien sekä lasten kanssa laaditaan myös lasten varhaiskasvatussuunnitelmat, joita päivitetään keväällä. Kasvunkansioon kerätään dokumentteja lapsen kasvusta ja kehityksestä kuvin, piirroksin, jutuin sekä kertomuksin.
Vanhempainyhdistyksemme toimii yhteistyössä Tampereen kristillisen koulun vanhempainyhdistyksen kanssa. Kaikki koulun ja päiväkodin asioista innostuneet ovat tervetulleita mukaan vanhempainyhdistyksen toimintaan. Lisätietoa vanhempainyhdistyksestä: https://takriko.fi/vanhempainyhdistys. Monet ovat ottaneet Pikkupurren toiminnan sydämen asiakseen ja tukevat meitä päivittäin rukouksin. Avuntarjoajia on löytynyt läheltä ja kaukaa. Olemme kiitollisia kaikesta saamastamme tuesta ja avusta.
 

Päiväkodin arvot

Maailmankuvamme ja käsityksemme elämästä perustuu Raamattuun. Raamatun näkemyksen mukaan jokainen on kehon, mielen ja hengen jakamaton yhteys. Kasvatustavoitteissamme koemme tärkeäksi tämän kokonaisvaltaisen ihmiskuvan tasapainoisen kehittämisen. Myös Raamatun kehotus oppia rakastamaan Jumalaa ja toista ihmistä, arvostamaan omaa elämää ja huolehtimaan luonnosta ovat tärkeä osa kasvatusnäkyämme.
Tavoitteenamme on, ettei yhdenkään lapsen tarvitsisi kokea eriarvoisuutta suhteessa toisiin, vaan jokainen voisi nähdä itsensä ja toisen Jumalan luomana arvokkaana ihmisenä.  Kristillisyys leikkaa läpi kaiken toimintamme ollen sisältönä mukana niin lauluin, rukouksin, kertomuksin kuin osana laajempia kokonaisuuksia.
Haluamme tarjota lapselle rohkaisevia vuorovaikutuskokemuksia aikuisten ja lasten kanssa. Tunne- ja vuorovaikutustaidot ovatkin suuressa roolissa ympäri vuoden. Lasten kanssa yhdessä oppien ja lasta opettaen, kasvattaen ja hoitaen haluamme tukea lapsen kasvua sekä kehitystä oppivaksi, hyvinvoivaksi itsekseen.
Leikki on keskeinen työtapa. Toiminallisuus, lasten osallisuutta sekä luovuutta edistävät työtavat ovat lapsille luontevia oppimisen tapoja. Lapset ja huoltajat otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin vanhempainilloin, kyselyin sekä lasten kokouksien kautta.
Turvallisuus on kaiken suunnittelun ja toteutuksen lähtökohta. Henkilökuntamme on koulutettua ja pätevää. Yhtä aikuista kohden on seitsemän yli kolmevuotiasta lasta tai neljä alle kolmevuotiasta. Jokainen henkilökunnan jäsen on lukenut ja allekirjoittanut kiusaamisen ehkäisemisen ja puuttumisen suunnitelman sekä Suomen adventtikirkon lastensuojelun toimintaohjeet. Päiväkoti Pikkupurren kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma on pedagogisen suunnitelman liitteenä.
Toivomme toiminnassamme välittyvän turvallisuuden, läheisyyden ja lempeyden. Tahdomme päivittäin kohdata jokaisen lapsen yksilöllisesti. Rukouksemme on, että Taivaan Isän rakkaus voisi välittyä kauttamme lapsille. Jokainen lapsi on meille tärkeä ja rakas. Kaiken tämän tahdomme välittää ilon kautta. Yhdessä henkilöstön kanssa tiivistimme toimintaperiaatteemme kahteen sanaan: syliä ja sydäntä. Jokainen henkilöstön jäsen on sitoutunut ilmentämään omassa toiminnassaan näitä arvoja sekä toimintaperiaatteita.
 

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.8.2018 keskiössään erityisesti lapsen etu. Lailla vahvistetaan varhaiskasvatuksen asemaa osana koulupolkua. Tehtävänimikkeitä sekä työtehtäviä selkeytettiin osana uudistusta ja varhaiskasvatuksen opettajien sekä sosionomien määrää suhteessa lapsiin lisätään vuoteen 2030 mennessä. Lain myötä otetaan käyttöön myös varhaiskasvatuksen tietovaranto, joka helpottaa tiedon siirtoa viranomaisten, kodin ja varhaiskasvatuksen välillä.
Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista opetuksen, kasvatuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Laki määrittää Opetushallituksen varhaiskasvatusta ohjaavaksi asiantuntijavirastoksi. Sen tehtävänä on muun muassa laatia valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Perusteiden pohjalta paikallisella tasolla on tehtävä omat varhaiskasvatussuunnitelmat. Lain mukaan jokaiselle päiväkodissa varhaiskasvatukseen osallistuvalle lapselle on laadittava henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma lapsen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon toteuttamiseksi.
Varhaiskasvatuksen sisältöä ja pedagogiikka määrittävänä asiakirjana toimii Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018). Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on lapsen huoltajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä kasvua, oppimista ja hyvinvointia tuetaan sekä kotona että päivähoidossa. Vasuun kirjattavat yhteiset tavoitteet ja sopimukset laaditaan huoltajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön välisessä kasvatuskeskustelussa, jota ennen huoltajat ja henkilöstö kirjaavat omia havaintojaan lapsesta, lapsen oppimisesta ja lapselle ajankohtaisista asioista. Lasten itsearvioinnit, ajatukset ja toiveet kirjataan osaksi varhaiskasvatussuunnitelmaa. Pedagogista dokumentointia käytetään lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen pohjalla.
Jokainen lapsi on oikeutettu yleisen tuen lisäksi myös tehostettuun tai erityiseen tukeen varhaiskasvatuksessa. Tällöin henkilökunnan jäsenen tai huoltajan aloitteesta pohditaan, millaisesta tuesta lapsi voisi hyötyä ja mistä tukea voisi saada. Mukaan kutsutaan varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Yhteistyötahoja ovat myös neuvolat, TAYS ja erilaiset terapiamuodot. Erityisopettaja tulee aika ajoin vierailulle ryhmäämme pedagogisen tuen antamiseksi joka tapauksessa. Toimintakaudella 2019-2020 päiväkotimme varhaiskasvatuksen erityisopettajana toimii Pia-Christine Montin. Esioppilaiden asioissa mukana on myös koulun laaja-alainen erityisopettaja Jaana-Maija Haapalo.
 
Ryhmän pedagogiseen suunnitelmaan liittyvät käytännöt
Jokainen ryhmämme laatii kauden alkaessa syksyn suunnittelupäivillä tiimisopimuksen, jossa tiimin arvot sekä yhteiset käytänteet keskustellaan läpi. Tiimisopimusta arvioidaan tammi-helmikuussa. Tämän lisäksi jokainen tiimi on laatinut syksyn aikana ryhmäkohtaisen pedagogisen suunnitelman, jonka runko perustuu niin varhaiskasvattajien suunnitelmiin, kuin lasten mielenkiinnon kohteisiin sekä ideoihin ja huoltajilta saatuun palautteeseen ja ideoihin sekä päiväkodin yhteiseen pedagogiseen suunnitelmaan. Kesällä arvioidaan mennyttä kautta valtakunnallisesta varhaiskasvatussuunnitelmasta nostettuihin laatutekijöihin peilaten (Riitta Vuorinen, 2017 Hujala Ym. Päivähoidon laadunarviointimalli pohjalta). Kesällä arvioitu edellinen kausi vaikuttaa myös yhteisen toimintasuunnitelman laatimiseen ja painopistealueisiin. Henkilökohtaisen oppimissuunnitelmat ja niihin pohjautuvat koulutussuunnitelmat muovaavat osaltaan myös ryhmän pedagogista suunnitelmaa.
Pienryhmätoiminta, pienten pedagogiikka ja kielitietoinen varhaiskasvatus kuvataan ryhmien pedagogissa suunnitelmissa, jotka ovat tämän suunnitelman liitteenä.
 
Oppimisympäristöt
Päiväkotimme sijaitsee Tampereen Nurmissa. Yhdessä läheisen tehostetun tuen asumista tehostetun palvelusasumisen kodin eli Nurmikodin, Suomen adventtikirkon toimiston ja Tampereen kristillisen koulun kanssa muodostamme ikäkaariyhteisön. Läheiset metsät sekä Näsijärvi luovat rikkaan ja monipuolisen oppimisympäristön, jota niin henkilökunnan, huoltajien kuin lastenkin toiveesta hyödynnämme viikoittain. Oppimisympäristöjen suunnittelussa on huomioitu lasten ja huoltajien sekä henkilöstön ideoita sekä tarpeita. Uuden puolen piha-alueemme on vielä kesken, mutta niin lasten kuin huoltajien ideoita on tiedusteltu.
Lapsilla on mahdollisuus valita rauhallisia soppia ja lennokkaampia leikkejä päivän aikana. Lasten töitä on esillä ja lasten sen hetkiset mielenkiinnon kohteet saavat näkyä. Tilamme ovat avarat ja valoisat. Pitkäkestoiselle leikille tilaa on harmillisen vähän ja usein leikit joudutaan myös siistijän tieltä illaksi siivoamaan. Kirjoitettua kieltä, lukumääriä, numeroita ja mahdollisuuksia esimerkiksi näillä leikittelyyn on tarjolla. Kirjastoauto vierailee kampuksella viikoittain ja sitä ryhmät hyödyntävät tarpeidensa mukaisesti yhdessä lasten kanssa.
Hyödynnämme monipuolista luontoa retkeilyyn ja urheiluun. Kaikki ryhmät käyttävät viikoittain myös koulun liikuntasalia. Retkeilemme myös Tampereen kunnan alueella hyödyntäen esimerkiksi sen museoiden sekä teattereiden tarjontaa.
 
Tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen käyttö
Ryhmien käytössä on tietokoneita ja tabletteja, joissa on erilaisia opetuspelejä sekä mahdollisuus etsiä tietoa ja esimerkiksi valokuvata/videoida. Tableteissa on mm. sovelluksia, jonka avulla lapset voivat tehdä musiikkia sekä animaatioita. Olemme myös esimerkiksi kehittäneet toimintaamme kuvaamalla lasten ajatuksia hyvästä päiväkodista ja sen aikuisista. Videotykin kautta on mahdollistunut niin taltioitujen asioiden ihastelua kuin esimerkiksi boomwhackers-soittimien käyttöä. Lapset voivat valita värityskuvia käyttöönsä netistä. Vr-lasien ja Google Earthin kautta olemme päässeet ihastelemaan kaukaisempia kontuja sekä lähimaastoja. Lapsia ohjeistetaan tieto-ja viestintäteknologian turvalliseen käyttöön.
 

Toimintakausi 2019-2020

Toimintakaudella 2019-2020 teemamme on ”Meidän maailma”. Huoltajilta nousseet ”Pieniä, suuria iloja – kiitollisuus”, ”Keho ja aistit”, ”Upea elämä” sekä ”Minä ja luonto” teemaehdotukset nousivat suunnittelumme pohjaksi. Lapset toivoivat vielä entistäkin enemmän retkiä niin metsään kuin alueemme ulkopuolelle. ”Meidän maailma” -teema jatkaa viime vuoden ”Olen ihme” -teemasta loogisesti kurottuen itsestä kohti toisia, luontoa, sen ilmiöitä, kestävää kehitystä ja yhteistyötä. Haluamme tutustua paremmin lähialueen muihin varhaiskasvatustoimijoihin ja tehdä heidän kanssaan yhteistyötä. Yhteistyöstä vastaa toiminnanjohtaja Samuli Visto. Haluamme jälleen kurottaa yhteistyön mahdollisuuksia jopa ulkomaille saakka, jotta käsitys elämästä ja ihmisyydestä sekä kulttuureista laajenisi. Varhaiskasvatuksen opettaja Riika Pappinen on tehnyt työtä Hondurasissa ja hän vastaa yhteistyön rakentumisesta sinne päin. Toiveissamme on sähköpostin ja kuvien vaihto, kenties joku pieni avustusprojekti, jossa lapset saavat olla ideoimassa sekä aktiivisesti mukana toimimassa.
Tutkien, leikkien, laulaen, tanssien, taiteillen ja kokien työstämme tulevalla kaudella elämää maapallolla. Aluksi perehtyen lähialueisiimme, laajemmin Suomeen, sen luontoon ja vuodenaikoihin. Kestävä kehitys on myös olennainen osa teemaamme ja toteutammekin lasten kanssa niin lajittelua, kierrätystä kuin asian tutkimista.
Vuorovaikutus- ja tunnetaidot ovat jälleen tärkeässä roolissa ryhmien toiminnassa. Oman ja toisen arvon ymmärtäminen, kunnioittava vuorovaikutus, hyväksyvä sekä turvallinen ilmapiiri ja näiden taitojen oivaltaminen sekä harjoitteleminen yhdessä draaman, leikin, MiniVerso- vertaissovittelumenetelmän sekä sosiaalisten tarinoiden keinoin ovat osa päivittäistä toimintaamme. Meille on tärkeää, että jokainen lapsi tulee kuulluksi, nähdyksi ja kohdatuksi. Lapset saavat suunnitella, toteuttaa ja arvioida toimintaa yhdessä henkilöstön kanssa lapsen ikä- ja kehitystason mukaisesti (Lasten kokoukset, Team leader- lasten johtajuus ja tiimioppimismenetelmän hyödyntäminen, arjen asioihin vaikuttaminen sekä itsearvioinnit ja toiminnan jälkeinen reflektointi). Lapsen myönteistä minäkuvaa, itsetuntoa ja sosiaalisia taitoja vahvistetaan esimerkiksi tunne- ja turvataitojen kautta.
Kampuksellamme sijaitsee päiväkodin lisäksi niin koulu kuin tuettua asumista tarjoava Nurmikoti. Yhdessä muodostamme ikäkaariyhteisön. Kerran kuukaudessa saammekin vieraita ikäihmisten Nurmikodista ja kerran kuussa joku ryhmistämme käy ilahduttamassa heitä Nurmikodin puolella. Koululta tulee lukukummeja lukemaan ikä- ja kehitystasolle sopivia satuja lapsiryhmiin syksyn 2019 aikana. Koulujen työelämääntutustumisjaksoilta on joka vuosi tullut useampi yläkoululainen töihin Pikkupurrelle. Kohtaamme koululaisia lähes päivittäin koulun pihalla ja lähialueilla. Jokainen lapsiryhmämme käy kerran viikossa koulun liikuntasalissa liikuntatuokiolla. Retkeilemme lähialueen luonnossa sekä Tampereen kaupungin alueella tutustuen paikallisiin museoihin ja taidetarjontaan. Yhteisöllisyys näkyy myös päiväkodin sisällä yhteisissä ulkoilussa, lauluhetkissä ja juhlissa.
Yhteistyömme koulun kanssa helpottaa lasten siirtymistä opintiellä eteenpäin turvallisesti. Esioppilaiden sekä viisivuotiaiden välillä tehdään leikkipainotteista nivelvaiheen yhteistyötä. Aarteiden ja esioppilaiden suunnitelmissa on yhteinen kevätretki Korkeasaaren eläinpuistoon, jossa päästään tutkimaan ja kokemaan maailmamme eläinkunnan moninaisuutta samalla perehtyen hieman myös pääkaupunkiimme. Luonnollisesti retkeä ennen ja sen jälkeen eläinten elämä vauhdittaa meitä kädentaitoihin, musiikkiin, ilmaisuun sekä tiedon etsimiseen internetistä, peleihin ja leikkeihin, joissa oppimamme teemat ja sisällöt toistuvat.
 

Turvaa taidoista, lupa omiin rajoihin

Lapsuus on leikin, oppimisen ja kasvamisen aikaa. Kasvu vaatii oman aikansa ja rauhansa. Aikuisten tehtävänä on antaa lapsille heidän tarvitsemaansa hoivaa ja turvaa, sekä suojella heitä asioilta, jotka eivät kuulu lasten maailmaan ja häiritsevät heidän kasvuaan. Vaikka vastuu lasten turvallisuudesta onkin meillä aikuisilla, kasvaessaan lapset tarvitsevat itsekin taitoja, joilla voivat pitää huolen itsestään ja turvallisuudestaan.
Turvallisuus on perustarve, se on oikeus ja oppimisen edellytys. Kaikki lapset ovat kuitenkin alttiita kiusaamiselle, ahdistelulle, häirinnälle ja väkivaltakokemuksille. Tämän lisäksi lait, sopimukset ja ohjeistukset (YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus, varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma, Suomen lait, oppilas- ja opiskelijahuoltolaki) velvoittavat meitä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa käsittelemään näitä asioita. Lastensuojelulaki velvoittaa meitä opastamaan, tukemaan, ennaltaehkäisemään ja puuttumaan tarpeen vaatiessa lapsen edun mukaisesti. Seuraavien asioiden ilmetessä velvollisuutemme on konsultoida lastensuojelun viranomaisia: seksuaalinen kaltoinkohtelu (esimerkiksi seksuaalissävyteinen koskettelu ja materiaalin näkeminen), fyysinen kaltoinkohtelu (esimerkiksi tukistaminen, luunapit, piiskaaminen, pahoinpitely), henkinen kaltoinkohtelu (esimerkiksi väkivallalla uhkaaminen, haukkuminen, mitätöinti, perheen jäseneen kohdistuvan väkivallan näkeminen, laiminlyönti).
Tunne- ja turvataitokasvatuksella vahvistetaan lasten omia taitoja puolustaa itseään. Turvataitokasvatus on lasten omien voimavarojen ja selviytymiskeinojen laaja-alaista vahvistamista. Sillä edistetään lasten itsearvostusta, itsetuntemusta ja itseluottamusta, tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä hyviä kaverisuhteita. Lapsia ohjataan kääntymään huolissaan turvallisen aikuisen puoleen. Menetelmät ovat lapsilähtöisiä, lasta osallistavia ja yhteistoiminnallisia. Yksi syksyn henkilöstön yhteisistä pedagogisista illoista on teemaltaan tunnetaidot. Henkilöstönä tavoitteenamme on kehittyä itsekin tunnetaidoissa, mutta myös kehittää ryhmissämme tätä toimintaa. Käytössämme on kiusaamista ehkäisevä Piki- materiaali sekä Lasten tunne- ja turvataidot.
Tulevaisuuden näkymät
Osallistumme Nurmin Majakan ja Jyväskylän yliopiston Terve-kylä! -hankkeeseen yhdessä Nurmikodin ja Tampereen kristillisen koulun kanssa. Lapsena opitut terveelliset elämäntavat: riittävä lepo, ravintotiheä ruokavalio sekä liikunta edesauttavat hyvinvointia myös aikuisena.