Esiopetuksen pedagoginen suunnitelma 2019–2020

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus, Majakkatalo

Lukuvuonna 2019 – 2020 Tampereen kristillisellä koululla toimii yksi esiopetusryhmä, jossa on yhteensä 16 lasta. 16 lapsesta 14 aloittaa ja/ tai jatkaa päiväänsä Päiväkoti Pikkupurren esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa, joka sijaitsee Majakkatalolla.

Esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen päiväohjelma:

6.15 – 7.20 Hoitoa varanneille Päiväkoti Pikkupurren tiloissa
7.25 Aamutoiminnan ohjaaja saattaa lapset Majakkatalolle
7.30 Majakkatalon ovet auki
8.00 Aamupala
9.00 – 13.00 Tampereen kristillisen koulun järjestämää esiopetusta
13.00 Satusiesta ja hiljaisia puuhia
14.00 Välipala
14.30 Lasten ideoimat leikit, askartelut ja puuhat
15.30 – 16.15 Siirtyminen koulunpihaan ulkopuuhiin
17.00 Toiminta päättyy


Esiopetusta täydentävän esiopetuksen henkilöstö lukuvuonna 2019- 2020

Virpi-Marja Palokallio, varhaiskasvatuksen opettaja
Riika Pappinen, varhaiskasvatuksen opettaja
Johanna Leppänen, aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori sekä ohjaaja


Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

Esiopetuspäivä on pitkälti suunnitellusti ohjelmallista sekä keskittymistä vaativaa. Esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa taas painottuvat erityisesti lasten mielenkiinnon kohteiden ympärille rakentuvat sisällöt. Leikit, pelit, kisailut niin ulkona kuin sisällä täyttävät aamu- ja iltapäivien ohjelman. Varhaiskasvatuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan aikuisten yksi tärkeimmistä tehtävistä esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa onkin tukea tunne- ja vuorovaikutustaidoissa niin, että jokainen lapsi pystyy tasavertaisesti ideoimaan sekä osallistumaan leikkeihin ja puuhiin. Tänä vuonna erityiseksi tavoitteeksi on noussut myös pitkäkestoisen leikin ylläpitäminen, keskittymisen ja motivaation tukeminen myös vapaissa ryhmätilanteissa. Myös arjen taidoissa tukeminen ja omatoimisuuteen kannustaminen ovat kouluunkin valmistautumisen kannalta tärkeitä taitoja.
Esiopetuksen kanssa tehtävä yhteistyö on tiivistä. Aamulla ja iltapäivällä on töissä aina joku, joka on ollut läsnä myös esiopetuspäivässä. Näin esiopetuksessa nousseita asioita voidaan tukea myös esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa ja toisinpäin. Tämä osaltaan tukee myös huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä, kun päivittäiset kuulumiset voidaan vaihtaa kasvokkain.
Lapset tuovat omat ideansa piiritilanteisiin välipalan jälkeen, josta jakaannutaan leikkeihin. Näin varmistetaan leikkien jakautuminen pieniin tiloihin mahdollisimman tasapuolisesti, jotta soppia löytyy myös rauhoittumiselle ja rauhallista leikkiä toivoville. Koska iltapäivisin Majakkatalolla on kaksi henkilöä, voidaan osa lapsista päästää mielenkiintonsa mukaan ulkoleikkeihin heti välipalan jälkeen. Pitkäkestoisia leikkejä pyritään vaalimaan mahdollisuuksien mukaan ja aikuiset ovat sitoutuneet niitä kannattelemaan. Lähimetsä tarjoaa upean leikki- ja oppimisympäristön ja lasten toiveita metsäleikeistä voidaan huomioida myös iltapäivisin. Samalla voimme tutkia ympäristössä tapahtuvia muutoksia vuodenaikojen mukaan, miettiä jokamiehen oikeuksia ja luonnon suojeluun liittyviä näkökulmia. Luonto tarjoaa alati muuttuvan ja opettavan ympäristön eläin- ja kasvilajeineen. Kestävän kehityksen näkökulmasta opettelemme myös lajittelua ja kierrätystä osana arjen toimia.
Esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa teemme yhteistyötä Päiväkoti Pikkupurren ja koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan kanssa. Koulun pihalla toteutettu ulkoilu iltapäivisin lisää kuuluvuuden tunnetta kouluun ja toimii osaltaan kynnyksen madaltajana kouluun siirryttäessä lasten ja aikuisten tutustuessa toisiinsa. Myös koulun käytännöt tulevat tutuiksi.
Esiopetuksen tärkeät sisällöt tunne- ja vuorovaikutustaidoista siirtyvät leikkeihin ja käytännön toimiin myös aamuisin ja iltapäivisin. Kaikki esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen aikuiset ovat saaneet MiniVerso– vertaissovittelukoulutuksen. Jokainen konfliktitilanne nähdään mahdollisuutena oppia. Kaikki aikuiset ovat sitoutuneet Päiväkoti Pikkupurren kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelmaan.