Raamattu · Kristillisyys · Jeesus · Turvallisuus · Kohtaaminen · Huolenpito

Ryhmät

Lukuvuonna 2022–2023 Pikkupurren tiloissa toimivat

Kultahiput ( 1–3-vuotiaat, 12 paikkaa) 
Aarteet (3–4-vuotiaat, 18 paikkaa)
Helmet (4–5-vuotiaat, 20 paikkaa)

Esiopetusryhmä toimii Majakkatalolla n. 50 metrin päässä päiväkotirakennuksesta. Esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta järjestetään aamuisin ja iltapäivisin Majakalla. Myös esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus toimii palveluseteliperiaatteella.

Aukiolo

Pääsääntöisesti olemme auki klo 7.30–17.

  • Aukaisemme jo klo 6 alkaen varausten mukaisesti eli ilmoitathan ennakkoon, jos tarvitset lapsellesi aikaisen aamun hoitoa
  • Tarvittaessa ja varauksen mukaisesti voimme olla auki myös klo 18 saakka. Tästä tarpeesta tulee keskustella jo hakiessa

Hoitoajat sovitaan hoitosopimusta laadittaessa yhteistyössä huoltajien kanssa. Sovittuja hoitoaikoja ei voi ilman erillistä sopimusta muuttaa, sillä henkilöstö on paikalla varattujen hoitoaikojen mukaisesti. Esimerkiksi usean lapsen tullessa hoitoon ennen sovittua aikaa voi syntyä turvattomia tilanteita, jossa lain määrittelemät suhdeluvut ylittyvät.

Arvot

Maailmankuvamme ja käsityksemme elämästä perustuu Raamattuun. Raamatun näkemyksen mukaan jokainen on kehon, mielen ja hengen jakamaton yhteys. Koemme tärkeäksi tämän kokonaisvaltaisen ihmiskuvan tasapainoisen kehittämisen.

Raamatun kehotus oppia rakastamaan Jumalaa ja toista ihmistä, arvostamaan omaa elämää ja huolehtimaan luonnosta ovat myös tärkeä osa kasvatusnäkyämme. Kristillisyys leikkaa läpi kaiken toimintamme ja on osa päivää niin lauluin, rukouksin, kertomuksin kuin osana laajempia kokonaisuuksia. Tavoitteenamme on, ettei yhdenkään lapsen tarvitsisi kokea eriarvoisuutta suhteessa toisiin, vaan jokainen voisi nähdä itsensä ja toisen Jumalan luomana arvokkaana ihmisenä. Lasten kanssa pohdiskellaan avoimesti ja perheiden näkemykset kohdataan sensitiivisesti.

Mottomme kuuluu: syliä ja sydäntä. Henkilöstön kanssa pohdiskellen olemme halunneet vielä pukea sanoiksi sen, millaista Pikkupurtta olemme sitoutuneet rakentamaan yhdessä. Toivomme toiminnassamme välittyvän Jumalan rakkauden, turvallisuuden, läheisyyden ja lempeyden niin lapsille kuin perheillekin. Tahdomme päivittäin kohdata jokaisen lapsen yksilöllisesti sekä tarjota rohkaisevia ja innostavia kokemuksia aikuisten ja lasten kanssa. 

Varhaiskasvatuslaki

Varhaiskasvatusta ja sen laatua ohjaa myös laki. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista opetuksen, kasvatuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.

Varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.9.2018 keskiössään erityisesti lapsen etu. Lailla vahvistetaan varhaiskasvatuksen asemaa osana koulupolkua. Laki myös määrittää Opetushallituksen varhaiskasvatusta ohjaavaksi asiantuntijavirastoksi. Sen tehtävänä on mm. laatia valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta tehdään paikalliset suunnitelmat. Varhaiskasvatussuunnitelmat ohjaavat toteutettavaa sisältöä ja pedagogiikkaa. Lisäksi jokaiselle varhaiskasvatukseen osallistuvalle lapselle on laadittava henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen toteuttamiseksi.

Lain myötä tehtävänimikkeitä sekä työtehtäviä selkeytettiin. Varhaiskasvatuksen opettajien sekä sosionomien määrää suhteessa lapsiin lisätään vuoteen 2030 mennessä. Käyttöön otettiin myös varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda, johon tallennetaan tietoja lapsista, huoltajista, työntekijöistä sekä varhaiskasvatuspalvelun tarjoajista. Varda helpottaa tiedonsiirtoa viranomaisten, kodin ja varhaiskasvatuksen välillä. 

1.8.2020 varhaiskasvatuslakia uudistettiin siten, että henkilöstömitoitusta pienennettiin (yksi aikuinen seitsemää yli 3-vuotiasta ja neljää alle 3-vuotiasta lasta kohti) eikä lapsen oikeutta varhaiskasvatukseen ei enää rajata. 1.8.2021 lakiin vielä tarkennettiin, että henkilömitoituksesta ei voi poiketa henkilöstön poissaoloista johtuen, sekä havaittuihin epäkohtiin puuttumiseksi luotiin yhtenäinen ohjeistus.

Lue Tampereen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma

Kotisivu & Design by Intendit Web Agency