Raamattu · Kristillisyys · Jeesus · Turvallisuus · Kohtaaminen · Huolenpito

RYHMÄT

Lukuvuonna 2020–2021 Pikkupurren tiloissa toimivat

Kultahiput ( 1–3-vuotiaat) 

Helmet (3–4-vuotiaat)

Aarteet (4-5-vuotiaat)

Timantit (Tampereen kristillisen koulun esiopetusryhmä)


Toinen esiopetusryhmä toimii Majakkatalolla n. 50 metrin päässä päiväkotirakennuksesta. Esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta järjestetään aamuisin ja iltapäivisin sekä Timanteilla ja Majakalla, ja siitä tehdään aina hoitosopimus Pikkupurren kanssa.

AUKIOLO

Aukioloajat määräytyvät asiakkaiden hoidontarpeen mukaan. 

Olemme auki klo 7.30–16.30, mutta tarvittaessa klo 6.00–17.00 tai erikseen sovitusti klo 18.00 saakka.

Ennen klo 7.30 olemme siis auki vain varausten mukaisesti, samoin klo 16.30 jälkeen.


Hoitoajat sovitaan hoitosopimusta laadittaessa yhteistyössä huoltajien kanssa. Sovittuja hoitoaikoja ei voi ilman erillistä sopimusta muuttaa, sillä henkilöstö on paikalla varattujen hoitoaikojen mukaisesti. Esimerkiksi usean lapsen tullessa hoitoon ennen sovittua aikaa voi syntyä turvattomia tilanteita, jossa lain määrittelemät suhdeluvut ylittyvät.

Arvot

Maailmankuvamme ja käsityksemme elämästä perustuu Raamattuun. Raamatun näkemyksen mukaan jokainen on kehon, mielen ja hengen jakamaton yhteys. Koemme tärkeäksi tämän kokonaisvaltaisen ihmiskuvan tasapainoisen kehittämisen.

Raamatun kehotus oppia rakastamaan Jumalaa ja toista ihmistä, arvostamaan omaa elämää ja huolehtimaan luonnosta ovat myös tärkeä osa kasvatusnäkyämme. Kristillisyys leikkaa läpi kaiken toimintamme ja on osa päivää niin lauluin, rukouksin, kertomuksin kuin osana laajempia kokonaisuuksia. Tavoitteenamme on, ettei yhdenkään lapsen tarvitsisi kokea eriarvoisuutta suhteessa toisiin, vaan jokainen voisi nähdä itsensä ja toisen Jumalan luomana arvokkaana ihmisenä. Lasten kanssa pohdiskellaan avoimesti ja perheiden näkemykset kohdataan sensitiivisesti.

Tiivistimme periaatteemme kahteen sanaan: syliä ja sydäntä. Toivomme toiminnassamme välittyvän Jumalan rakkauden, turvallisuuden, läheisyyden ja lempeyden niin lapsille kuin perheillekin. Tahdomme päivittäin kohdata jokaisen lapsen yksilöllisesti ja tarjota rohkaisevia vuorovaikutuskokemuksia aikuisten ja lasten kanssa. 

Varhaiskasvatuslaki

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista opetuksen, kasvatuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.

Varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.9.2018 keskiössään erityisesti lapsen etu. Lailla vahvistetaan varhaiskasvatuksen asemaa osana koulupolkua. Laki myös määrittää Opetushallituksen varhaiskasvatusta ohjaavaksi asiantuntijavirastoksi. Sen tehtävänä on mm. laatia valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018), jotka ohjaavat toteutettavaa sisältöä ja pedagogiikkaa. Sen pohjalta laaditaan paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat. Lisäksi jokaiselle varhaiskasvatukseen osallistuvalle lapselle on laadittava henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen toteuttamiseksi.

Lain myötä tehtävänimikkeitä sekä työtehtäviä selkeytettiin. Varhaiskasvatuksen opettajien sekä sosionomien määrää suhteessa lapsiin lisätään vuoteen 2030 mennessä. Käyttöön otettiin myös varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda, johon tallennetaan tietoja lapsista, huoltajista, työntekijöistä sekä varhaiskasvatuspalvelun tarjoajista. Varda helpottaa tiedonsiirtoa viranomaisten, kodin ja varhaiskasvatuksen välillä. 

1.8.2020 varhaiskasvatuslakia vielä uudistettiin siten, että henkilöstömitoitusta pienennettiin (yksi aikuinen seitsemää yli 3-vuotiasta ja neljää alle 3-vuotiasta lasta kohti) eikä lapsen oikeutta varhaiskasvatukseen ei enää rajata.
 

Kotisivu & Design by Intendit Web Agency