Pikkupurren toimintasuunnitelma 2018-2019

Päiväkoti Pikkupursi Oy on Suomen adventtikirkon omistama, kristillistä varhaiskasvatusta tarjoava päiväkoti. Päiväkoti Pikkupurren toimintasuunnitelma perustuu niin valtakunnalliseen kuin Tampereen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Yleistä
Päiväkoti Pikkupursi on avannut ovensa elokuussa 2015. Tällöin toimintansa aloittivat Helmien ja Aarteiden ryhmät. Päiväkodin laajennusosan rakentaminen aloitettiin keväällä 2018 ja kuin ihmeen kaupalla laajennusosa ovet aukesivat syyskuussa 2018. Laajennusosassa toimii kaksi ryhmää: Timantit ja Kultahiput. Päiväkotiin mahtuu 64 lasta.
Päiväkotimme sijaitsee Tampereen Nurmissa. Yhdessä läheisen Nurmikodin ja Tampereen kristillisen koulun kanssa muodostamme eräänlaisen ikäkaariyhteisön. Läheiset metsät sekä Näsijärvi luovat rikkaan ja monipuolisen oppimisympäristön.
Päiväkoti Pikkupursi on palvelusetelipäiväkoti. Pikkupurrella on palvelusetelisopimus Tampereen, Kangasalan sekä Pirkkalan kanssa. Hoitopaikasta sopimisen jälkeen huoltajat hakevat kotikunnastaan lapselleen päivähoidon palveluseteliä sähköisesti kotikunnan järjestelmän kautta. Palveluseteli toimii edellytyksenä varhaiskasvatuspaikan saamiselle päiväkotiimme. Huoltajat ovat velvoitettuja huolehtimaan perheen koossa tai taloudellisissa tilanteissa tapahtuvien muutosten ilmoittamisesta kotikuntaan. Asiakasmaksu määrittyy kaupungin laskelmien mukaisesti. Asiakasmaksun katto on 289€ lapsen ollessa kokopäivähoidossa. Yhdessä kotikaupungin palvelusetelin kanssa päivähoidon hinta/lapsi on yli kolmevuotiaista 789€/kk ja alle kolmevuotiaista 1194,41€/kk. Kokopäivähoitolapsen asiakasmaksuun lisätään Pikkupurressa 20€/kk ja 10pv/kk lapsen sekä esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen 10€. Pikkupursi on auki pääsääntöisesti klo 6.15 – 17.00. Koulun loma-aikojen aukiolot sovitaan hoidontarpeen mukaan.

 

Kultaisimmat kultahiput (1-3-vuotiaat)

045 156 2660

Pirjo Tilvis
lastentarhanopettaja

Maarit Mattila
lastenhoitaja

 

Helmien helmet (3-5-vuotiaat)

040 591 4638

Marja Hautala
lastentarhanopettaja

Sonja Kajava
lastenhoitaja

Susanna Syrjä
lastenhoitaja opiskelija

Eetu Sneck
päiväkotiapulainen

 

Aarteiden aarteet (4-5-vuotiaat)

040 591 4538

Eija Laine
lastentarhanopettaja

Samuli Visto
lastentarhanopettaja ja toiminnanjohtaja
(vastuullaan kiinteistöön ja turvallisuuteen liittyvät asiat)

 

Timanttien timantit

(esiopetus ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus)

040 849 1220

Jenni Virolainen
lastentarhanopettaja ja päiväkodin johtaja

Heini Vairela
lastenhoitaja

 

Yhteystiedot

040 849 1220

Päiväkoti Pikkupursi
Ketarantie 4 D
33680 Tampere
jenni.virolainen@pikkupursi.fi

 

Päiväkoti Pikkupursi Oy:n hallitus

Kalervo Aromäki
puheenjohtaja

Merja Kinnunen
sihteeri

Kimmo Ilola
toimitusjohtaja

Riitta Laaksonen

Jenni Virolainen

 

Päiväkodin arvot
Maailmankuvamme ja käsityksemme elämästä perustuu Raamattuun. Raamatun näkemyksen mukaan jokainen on kehon, mielen ja hengen jakamaton yhteys. Kasvatustavoitteissamme koemme tärkeäksi tämän kokonaisvaltaisen ihmiskuvan tasapainoisen kehittämisen. Myös Raamatun kehotus oppia rakastamaan Jumalaa ja toista ihmistä, arvostamaan omaa elämää ja huolehtimaan luonnosta ovat tärkeä osa kasvatusnäkyämme.
Tavoitteenamme on, ettei yhdenkään lapsen tarvitsisi kokea eriarvoisuutta suhteessa toisiin, vaan jokainen voisi nähdä itsensä ja toisen Jumalan luomana arvokkaana ihmisenä.  Kristillisyys leikkaa läpi kaiken toimintamme ollen sisältönä mukana niin lauluin, rukouksin, kertomuksin kuin osana laajempia kokonaisuuksia.
Haluamme tarjota lapselle rohkaisevia vuorovaikutuskokemuksia aikuisten ja lasten kanssa. Tunne- ja vuorovaikutustaidot ovatkin suuressa roolissa ympäri vuoden. Lasten kanssa yhdessä oppien ja lasta opettaen, kasvattaen ja hoitaen haluamme tukea lapsen kasvua sekä kehitystä oppivaksi, hyvinvoivaksi itsekseen.
Leikki on keskeinen työtapa. Toiminallisuus, lasten osallisuutta sekä luovuutta edistävät työtavat ovat lapsille luontevia oppimisen tapoja. Lapset ja huoltajat otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin vanhempainilloin, kyselyin sekä lasten kokouksien kautta.
Turvallisuus on kaiken suunnittelun ja toteutuksen lähtökohta. Henkilökuntamme on koulutettua ja pätevää. Yhtä aikuista kohden on seitsemän yli kolmevuotiasta lasta tai neljä alle kolmevuotiasta. Jokainen henkilökunnan jäsen on lukenut ja allekirjoittanut kiusaamisen ehkäisemin suunnitelman sekä Suomen adventtikirkon lastensuojelun toimintaohjeet.
Toivomme toiminnassamme välittyvän turvallisuuden, läheisyyden ja lempeyden. Tahdomme päivittäin kohdata jokaisen lapsen yksilöllisesti. Rukouksemme on, että Taivaan Isän rakkaus voisi välittyä kauttamme lapsille. Jokainen lapsi on meille tärkeä ja rakas. Kaiken tämän tahdomme välittää ilon kautta, luonnollisesti.
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.8.2018 keskiössään erityisesti lapsen etu. Lailla vahvistetaan varhaiskasvatuksen asemaa osana koulupolkua. Tehtävänimikkeitä sekä työtehtäviä selkeytettiin osana uudistusta ja varhaiskasvatuksen opettajien sekä sosionomien määrää suhteessa lapsiin lisätään vuoteen 2030 mennessä. Lain myötä otetaan käyttöön myös varhaiskasvatuksen tietovaranto, joka helpottaa tiedon siirtoa viranomaisten, kodin ja varhaiskasvatuksen välillä.
Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista opetuksen, kasvatuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Laki määrittää Opetushallituksen varhaiskasvatusta ohjaavaksi asiantuntijavirastoksi. Sen tehtävänä on muun muassa laatia valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Perusteiden pohjalta paikallisella tasolla on tehtävä omat varhaiskasvatussuunnitelmat. Lain mukaan jokaiselle päiväkodissa varhaiskasvatukseen osallistuvalle lapselle on laadittava henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma lapsen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon toteuttamiseksi.
Varhaiskasvatuksen sisältöä ja pedagogiikka määrittävänä asiakirjana toimii Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016). Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on lapsen huoltajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä kasvua, oppimista ja hyvinvointia tuetaan sekä kotona että päivähoidossa. Vasuun kirjattavat yhteiset tavoitteet ja sopimukset laaditaan huoltajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön välisessä kasvatuskeskustelussa, jota ennen huoltajat ja henkilöstö kirjaavat omia havaintojaan lapsesta, lapsen oppimisesta ja lapselle ajankohtaisista asioista. Lasten itsearvioinnit, ajatukset ja toiveet kirjataan osaksi varhaiskasvatussuunnitelmaa. Pedagogista dokumentointia käytetään lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen pohjalla.
Jokainen lapsi on oikeutettu yleisen tuen lisäksi myös tehostettuun tai erityiseen tukeen varhaiskasvatuksessa. Tällöin henkilökunnan jäsenen tai huoltajan aloitteesta pohditaan, millaisesta tuesta lapsi voisi hyötyä ja mistä tukea voisi saada. Mukaan kutsutaan varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Yhteistyötahoja ovat myös neuvolat, TAYS ja erilaiset terapiamuodot. Erityisopettaja tulee aika ajoin vierailulle ryhmäämme pedagogisen tuen antamiseksi joka tapauksessa. Toimintakaudella 2018-2019 päiväkotimme varhaiskasvatuksen erityisopettajana toimii Minttu Mali. Esioppilaiden asioissa mukana on koulun erityisopettaja Jaana-Maija Haapasalo.
Yhteistyö ja yhteydenpito
Huoltajat ja lapset ovat arvoineen ja ehdotuksineen osa suunnitteluamme, toteutustamme ja arviointiamme. Varhaiskasvatussuunnitelmassa puhutaan lasten ja vanhempien osallisuudesta. Vanhempainillassa syksyllä luodaan yhdessä tulevan vuoden suunnitelmia. Päivittäinen kanssakäyminen toimii yhteistyön perustana. Syksyllä yhdessä huoltajien sekä lasten kanssa laaditaan myös lasten varhaiskasvatussuunnitelmat, joita päivitetään keväällä. Ryhmien ilmoitustauluilta löytyy viikko- ja päiväkohtaista infoa. Blogi toimii päiväkirjana menneiden viikkojen tapahtumista. Sitä päivitetään pääsääntöisesti kerran viikossa. Kasvunkansioon kerätään dokumentteja lapsen kasvusta ja kehityksestä kuvin, piirroksin, jutuin sekä kertomuksin. Kotisivut esittelevät toimintaamme kiinnostuneille.
Vanhempainyhdistyksemme toimii yhteistyössä Tampereen kristillisen koulun vanhempainyhdistyksen kanssa. Kaikki koulun ja päiväkodin asioista innostuneet ovat tervetulleita mukaan vanhempainyhdistyksen toimintaan. Monet ovat ottaneet Pikkupurren toiminnan sydämen asiakseen ja tukevat meitä päivittäin rukouksin. Avuntarjoajia on löytynyt läheltä ja kaukaa. Olemme kiitollisia kaikesta saamastamme tuesta ja avusta.
Toimintakausi 2018-2019
Toimintakaudella 2018-2018 ajattelu ja oppiminen sekä kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu nousivat varhaiskasvatuksen laadun arvioinnista erityisinä tavoitteina laaja-alaisen osaamisen saralta. Edelleen toiminnassamme tahdomme erityisesti kehittää lapsen sekä huoltajien osallisuutta. Toimintakautemme teema on ”Olen ihme” (ps. 139:14). Lähestymme ihmisen ja ihmisyyden ulottuvuuksia erilaisista näkökulmista tutkien sekä ihmetellen kiitollisina Taivaan Isän luomistyöstä. Lapset otetaan mukaan omien varhaiskasvatussuunnitelmiensa laatimiseen, päivittäisten ohjelmien suunnitteluun sekä reflektointiin. Yhdessä avarramme monilukutaidon saloja kirjojen, kuvien ja digitaalisten laitteiden avulla. Opettelemme vuorovaikutus- ja tunnetaitoja unohtamatta aamuhartauksia. Työntekijät sekä huoltajat arvioivat varhaiskasvatuksen laatua toimintakauden aikana. Näiden perusteella laaditaan kehitystavoitteet seuraavalle toimintakaudelle.
Kampuksellamme sijaitsee päiväkodin lisäksi niin koulu kuin vanhainkoti. Yhdessä muodostamme ikäkaariyhteisön. Kerran kuukaudessa saammekin vieraita ikäihmisten Nurmikodista ja kerran kuussa joku ryhmistämme käy ilahduttamassa heitä Nurmikodin puolella. Esiopetus on järjestetty yhteistyössä Tampereen kristillisen koulun kanssa. Koulujen työelämääntutustumisjaksoilta on joka vuosi tullut useampi yläkoululainen töihin Pikkupurrelle. Kohtaamme koululaisia lähes päivittäin koulun pihalla ja lähialueilla. Jokainen lapsiryhmämme käy kerran viikossa koulun liikuntasalissa liikuntatuokiolla. Yhteistyömme koulun kanssa helpottaa lasten siirtymistä opintiellä eteenpäin turvallisesti.
Retkeilemme lähialueen luonnossa sekä Tampereen kaupungin alueella tutustuen paikallisiin museoihin ja taidetarjontaan. Yhteisöllisyys näkyy myös päiväkodin sisällä yhteisissä ulkoilussa, lauluhetkissä ja juhlissa. Päiväkodin yhteinen joulujuhla vietetään tänä vuonna tunnelmallisessa Aitolahden vanhassa kirkossa. Iloinen kevätjuhlamme on joka vuosi kylpenyt auringossa päiväkotimme pihalla.
Tulevaisuuden näkymät
Osallistumme Jyväskylän yliopiston terveyskylähankkeeseen yhdessä Nurmikodin ja Tampereen kristillisen koulun kanssa. Lapsena opitut terveelliset elämäntavat: riittävä lepo, ravintotiheä ruokavalio sekä liikunta edesauttavat hyvinvointia myös aikuisena.