Pikkupurren toimintasuunnitelma 2017-2018

Päiväkoti Pikkupurren toimintasuunnitelma perustuu niin valtakunnalliseen kuin Tampereen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan. Pikkupursi on kristillinen päiväkoti.

Yleistä

Päiväkoti Pikkupursi on avannut ovensa elokuussa 2015.  Päiväkoti Pikkupurressa toimii kolme ryhmää, joista kaksi sijaitsee päiväkodin yhteydessä ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus Tampereen kristillisen koulun tiloissa Majakkatalolla. Aarteilla on 14 lapsipaikkaa. Lukuvuonna 2017-2018 kaikki aarteiden lapset ovat ns. ”viskareita”, seuraavana vuonna esiopetuksen piiriin siirtyviä. Helmet on sisarusryhmä, jossa on 18 lapsipaikkaa. Nuorimmat helmet ovat kaksivuotiaita ja vanhimmat neljävuotiaita. Majakkatalossa on 14 paikkaa esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen.

 

Helmien helmet

Puh. 040 591 4638

Marja Hautala
Lastentarhanopettaja

Eija Laine
Lastentarhanopettaja

Maarit Mattila
Lastenhoitaja

Eetu Sneck
Työkokeilija

 

Aarteiden aarteet

Puh. 040 591 4538

Jenni Virolainen
Lastentarhanopettaja
Päiväkodin johtaja

Samuli Visto
Sosionomi lastentarhanopettaja
Toiminnanjohtaja (vastuullaan kiinteistöön ja turvallisuuteen liittyvät asiat)

Susanna Syrjä
Lastenhoitaja opiskelija

 

Timanttien timantit

Puh. 040 849 1220

Jenni Virolainen
Lastentarhanopettaja
Päiväkodin johtaja

Heini Vairela
Lastenhoitaja

 

Yhteystiedot

Päiväkoti Pikkupursi
Ketarantie 4 D
33680 Tampere

jenni.virolainen@pikkupursi.fi

 

Pikkupursi on auki pääsääntöisesti 6.15 – 17.00. Koulun loma-aikojen aukiolot sovitaan hoidontarpeen mukaan. Majakkatalon esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus on auki aamuisin klo 7.30 – 9.00 sekä iltapäivisin klo 13.00 – 17.00. Esiopetusikäisillä on mahdollisuus koulun loma-aikoina saada kokopäivähoitoa Päiväkoti Pikkupurren tiloissa. Asiasta sovitaan aina etukäteen päiväkodin kanssa ja toimitetaan ajoissa muutoshakemus kokopäivähoidon palveluseteliä varten omaan kotikuntaan.

Palveluseteli päiväkoti

Päiväkoti Pikkupursi on palveluseteli päiväkoti. Pikkupurrella on palvelusetelisopimus Tampereen, Kangasalan sekä Pirkkalan kanssa. Hoitopaikasta sopimisen jälkeen huoltajat hakevat kotikunnastaan lapselleen päivähoidon palveluseteliä sähköisesti kotikunnan järjestelmän kautta. Palveluseteli toimii edellytyksenä hoitopaikan saamiselle. Huoltajat ovat velvoitettuja huolehtimaan perheen koossa tai taloudellisissa tilanteissa tapahtuvien muutosten ilmoittamisesta kotikuntaan. Asiakasmaksu määrittyy kaupungin laskelmien mukaisesti. Asiakasmaksun katto on 291€ lapsen ollessa kokopäivähoidossa. Yhdessä kotikaupungin palvelusetelin kanssa päivähoidon hinta/lapsi on yli kolmevuotiaista 791€/kk ja alle kolmevuotiaista 1194,41€/kk. Kokopäivähoitolapsen asiakasmaksuun lisätään Pikkupurressa 20€/kk ja 10pv/kk lapsen 10€.

Päiväkodin arvot

Päiväkoti Pikkupursi OY on Suomen adventtikirkon omistama päiväkoti. Maailmankuvamme ja käsityksemme elämästä perustuu Raamattuun. Raamatun näkemyksen mukaan jokainen on kehon, mielen ja hengen jakamaton yhteys. Kasvatustavoitteissamme koemme tärkeäksi tämän kokonaisvaltaisen ihmiskuvan tasapainoisen kehittämisen. Myös Raamatun kehotus oppia rakastamaan Jumalaa ja toista ihmistä, arvostamaan omaa elämää ja huolehtimaan luonnosta ovat tärkeä osa kasvatusnäkyämme.

Tavoitteenamme on, ettei yhdenkään lapsen tarvitsisi kokea eriarvoisuutta suhteessa toisiin, vaan jokainen voisi nähdä itsensä ja toisen Jumalan luomana arvokkaana ihmisenä.  Kristillisyys on arjessamme mukana lauluin, rukouksin, kertomuksin sekä osana laajempia kokonaisuuksia.

Haluamme tarjota lapselle rohkaisevia vuorovaikutuskokemuksia aikuisten ja lasten kanssa. Tunne- ja vuorovaikutustaidot ovatkin suuressa roolissa ympäri vuoden. Lasten kanssa yhdessä oppien ja lasta opettaen, kasvattaen ja hoitaen haluamme tukea lapsen kasvua sekä kehitystä oppivaksi, hyvinvoivaksi itsekseen. Syliä ja kiireetöntä läsnäoloa tarjotaan kaikille halukkaille. Lapset ja huoltajat otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin vanhempainilloin, haastatteluin, kyselyin sekä arviointilomakkein.

Turvallisuus on kaiken suunnittelun ja toteutuksen lähtökohta. Henkilökuntamme on koulutettua ja pätevää. Yhtä aikuista kohden on seitsemän yli kolmevuotiasta lasta ja neljä alle kolmevuotiasta. Jokainen henkilökunnan jäsen on lukenut ja allekirjoittanut kiusaamisen ehkäisemin suunnitelman, Suomen adventtikirkon lasten suojelun toimintaohjeet sekä vaitiolosopimuksen.

Pikkupurren päivä

6.15 Pikkupursi aukeaa, leikkiä Helmillä

8.00 – 8.30 Aamupala, leikkiä omilla osastoilla

8.40 Helmien aamuhetki

9.00 Aarteiden aamuhetki, Helmien pienryhmät

9.20 Aarteiden pienryhmät 1/ulkoilua

9.30 Helmien ulkoilu

10.30 Aarteiden lounas

11.00 Helmien lounas

11.00 -12.00 Aarteiden pienryhmät 2/ulkoilua

12.15 Helmien lepohetki, Aarteiden satusiesta

13.30 Aarteiden välipala

14.00 Helmien välipala

Puuhaa sekä leikkejä sisällä ja ulkona

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.8.2015. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista opetuksen, kasvatuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Laki määrittää Opetushallituksen varhaiskasvatusta ohjaavaksi asiantuntijavirastoksi. Sen tehtävänä on muun muassa laatia valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Perusteiden pohjalta paikallisella tasolla on tehtävä omat varhaiskasvatussuunnitelmat. Lain mukaan jokaiselle päiväkodissa varhaiskasvatukseen osallistuvalle lapselle on laadittava henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma lapsen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon toteuttamiseksi.

Varhaiskasvatuksen sisältöä ja pedagogiikka määrittävänä asiakirjana toimii Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016). Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on lapsen huoltajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä kasvua, oppimista ja hyvinvointia tuetaan sekä kotona että päivähoidossa. Vasuun kirjattavat yhteiset tavoitteet ja sopimukset laaditaan huoltajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön välisessä kasvatuskeskustelussa, jota ennen huoltajat ja henkilöstö kirjaavat omia havaintojaan lapsesta, lapsen oppimisesta ja lapselle ajankohtaisista asioista. Lasten itsearvioinnit, ajatukset ja toiveet kirjataan osaksi varhaiskasvatussuunnitelmaa. Pedagogista dokumentointia käytetään lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen pohjalla.

Jokainen lapsi on oikeutettu yleisen tuen lisäksi myös tehostettuun tai erityiseen tukeen varhaiskasvatuksessa. Tällöin henkilökunnan jäsenen tai huoltajan aloitteesta pohditaan, millaisesta tuesta lapsi voisi hyötyä ja mistä tukea voisi saada. Mukaan kutsutaan varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Yhteistyötahoja ovat myös neuvolat, TAYS ja erilaiset terapiamuodot. Erityisopettaja tulee aika ajoin vierailulle ryhmäämme pedagogisen tuen antamiseksi joka tapauksessa. Toimintakaudella 2017-2018 päiväkotimme varhaiskasvatuksen erityisopettajana toimii Karoliina Strömberg. Lastentarhanopettaja Pia Montin vetää kerran viikossa pienryhmiä äänteiden sekä vuorovaikutus- että leikkitaitojen edistämiseksi.

Yhteistyö ja yhteydenpito

Huoltajat ja lapset ovat arvoineen ja ehdotuksineen osa suunnitteluamme. Uudessa vasussa puhutaan lasten ja vanhempien osallisuudesta. Vanhempainillassa syksyllä luodaan yhdessä tulevan vuoden suunnitelmia. Päivittäinen kanssakäyminen toimii yhteistyön perustana. Syksyllä yhdessä huoltajien sekä lasten kanssa laaditaan myös lasten varhaiskasvatussuunnitelmat, joita päivitetään keväällä. Ryhmien ilmoitustauluilta löytyy viikko- ja päiväkohtaista infoa. Blogi toimii päiväkirjana menneiden viikkojen tapahtumista. Sitä päivitetään pääsääntöisesti kerran viikossa. Kasvunkansioon kerätään dokumentteja lapsen kasvusta ja kehityksestä kuvin, piirroksin, jutuin sekä kertomuksin. Kotisivut esittelevät toimintaamme kiinnostuneille.

Toimintakausi 2017-2018

Toimintakaudella 2017-2018 lapsen osallisuus sekä arjen taidot nousevat erityisesti tavoitteina laaja-alaisen osaamisen saralta. Arjen taitoja avarramme tavoitetauluin ja kehuin. Lapset otetaan mukaan omien varhaiskasvatussuunnitelmiensa laatimiseen, päivittäisten ohjelmien suunnitteluun sekä reflektointiin. Yhdessä avarramme monilukutaidon saloja kirjojen, kuvien ja digitaalisten laitteiden avulla. Opettelemme vuorovaikutus- ja tunnetaitoja Mollin sekä Pikin matkassa unohtamatta aamuhartauksia Lasten raamatun parissa. Dokumentoimme yksin, pienryhminä sekä kaikki yhdessä nostaen keskusteluun sieltä niin lapsilta kuin aikuisilta nousevia tavoitteita. Työntekijät arvioivat varhaiskasvatuksen laatua kahdesti toimintakauden aikana. Näiden perusteella laaditaan kehitystavoitteet. Huoltajilta kerätään palaute kevätkaudella antamaan tulevan kauden suunnittelulle pohjaa.

Syksy 2017

Syyskauden teemamme on satavuotias Suomi. Tutkimme, laulamme, leikimme, koemme, taiteilemme, liikumme ja ihastelemme pienryhmissä Suomen luontoa, kieltä sekä kulttuuria, sen aarteita ja helmiä. Päiväkotia ympäröivä luonto tarjoaa mahdollisuuksia päivittäiseen leikkiin metsässä ja rannoilla. Käyttävissämme on myös alueen rantasauna, jossa Aarteiden ryhmä käy syksy- ja joulusaunassa. Viikoittain molemmat ryhmät saavat käyttää Tampereen kristillisen koulun liikuntasalia. Aarteet tekevät myös retkiä lähiympäristöön, mm. Tampereen keskustaan pohtimaan syksyn satoa. Sadon antimia maistellaan ja niistä leivotaan perinteisiä suomalaisia herkkuja.

Suomen eläimiin ja luontoon tutustumme erityisesti Ähtärin retkellä syyskuussa yhteistyössä Tampereen kristillisen koulun kanssa. Näin toteutamme myös koulun ja päivähoidon nivelvaiheen yhteistyötä sekä yhteisöllisiä tavoitteita. Järjestämme puolin ja toisin mahdollisuuksia sukupolvien ylitse ulottuvalle yhteistyölle naapurissamme toimivan Nurmikodin väen kanssa. Ilahdutamme heitä lauluin ja leikein. He ovat kutsuneet meidät lettukesteille luokseen. Syyskauden kruunaa itsenäisyyspäiväjuhlat itsensä päiväkodin presidenttiparin vastaanotolla 5.12.2017 Tampereen kristillisen koulun liikuntasalissa. Myös Nurmikodin väki kutsutaan osaksi juhlallisuuksia.

Kevät 2018

Kevätkaudella 2018 sukellamme maailmankartalle tutustuen erilaisiin kieliin, kulttuureihin ja ihmisiin. Opettelemme mm. tervehtimään niin ruotsiksi kuin englanniksi sekä laskemaan kymmeneen. Käymme kirjeenvaihtoa jonkun ulkomailla sijaitsevan koulun tai päiväkodin kanssa.

Aarteet tekevät edelleen retkiä Tampereelle, tutustuen sen museoista mm. Vapriikkiin. Myös lähialueen metsät ovat edelleen koko päiväkodin retkiohjelmistossa. Kevään huipennukseksi sekä Aarteet, että Helmet tekevät jo perinteeksi muodostuneen retken jäätelölle sekä leikkipuistoon Tampereen keskustaan.

Yhteistyötä jatketaan niin Nurmikodin kuin Tampereen Kristillisen koulun kanssa. Kutsumme eskarit leikkimään päiväkotiimme ja teemme vierailuja vanhainkotiin. Aarteet leikkivät myös koulun pihassa, jolloin lapset pääsevät tutustumaan myös esiopetuksen aikuisiin. Vanhainkodilla vieraileva kaverikoira aloittaa vierailunsa myös päiväkodilla kerran kuukaudessa tammikuusta lähtien.

Erilaiset lapset ja heidän lahjansa saavat näkyä ja kuulua päivittäisissä toiminnoissa ja lapsia tuetaan mielenkiinnon kohteidensa mukaisesti. Onkin luonnollista, että kevät huipentuu lasten ideoimaan sirkushulinaan. Siellä jokainen pääsee näyttämään sitä, mistä on erityisen ylpeä itsessään. Ja me muut kannustamme, kiitämme ja kehumme. Ilo ja elämän värit saavat näkyä ja kuulua! Kevätjuhlamme, 29.5.2018, on avoin kaikille toiminnastamme kiinnostuneille henkilöille. Sen yhteydessä järjestetään myös jo perinteeksi muodostunut Pikkupursipäivä, joka kokoaa yhteen perheet, tukijoukot sekä henkilökunnan.

Tulevaisuuden näkymät

Olemme olleet siunattuja niin, että lapsia on jonoksi saakka. Halumme olisi kuitenkin palvella kaikkia halukkaita kristillisellä varhaiskasvatusvaihtoehdolla. Jos haluat olla tukemassa laajennusprojektiamme, etene kotisivujemme projektisivulle.

Osallistumme Jyväskylän yliopiston terveyskylähankkeeseen yhdessä Nurmikodin ja Tampereen kristillisen koulun kanssa. Lapsena opitut terveelliset elämäntavat: riittävä lepo, ravintotiheä ruokavalio sekä liikunta edesauttavat hyvinvointia myös aikuisena.